โปรเด็ด เน็ตบ้านแรง ต้องบอกเพื่อน
ผู้แนะนำ
เพียงแนะนำให้เพื่อนสมัคร
และติดตั้ง
รับบัตรกำนัล
สตาร์บัคส์
มูลค่า 300 บาท
รับสิทธิ์สมัครแพ็กเกจ
HomeBROADBAND
ใช้บริการเดือนแรก ฟรี ทันที!
เงื่อนไขและข้อกำหนด
กิจกรรม “โปรเด็ดเน็ตบ้านแรง ต้องบอกเพื่อน”
 1. นิยาม
  1. “ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
  2. “ผู้แนะนำ” หมายถึง ลูกค้า AIS Fibre ปัจจุบันที่เป็นผู้แนะนำให้ลูกค้าใหม่มาสมัครใช้บริการ AIS Fibre
  3. “ผู้ได้รับการแนะนำ” หมายถึง ลูกค้าใหม่ที่ได้รับการแนะนำให้สมัครใช้บริการ AIS Fibre จากผู้แนะนำ
 2. คุณสมบัติของผู้แนะนำและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
  1. ผู้แนะนำจะต้องเป็นลูกค้า AIS Fibre ที่สมัครใช้งานในนามบุคคลธรรมดา และยังใช้บริการอยู่จนถึงวันที่ผู้ได้รับการแนะนำได้รับการติดตั้งบริการ AIS Fibre สำเร็จ
  2. ผู้แนะนำจะต้องแนะนำให้ผู้ได้รับการแนะนำสมัครใช้บริการ AIS Fibre ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น โดยผู้ได้รับการแนะนำต้องได้รับการติดตั้งสำเร็จ และสามารถใช้บริการ AIS Fibre ได้
  3. ผู้แนะนำจะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 300 บาท ต่อผู้ได้รับการแนะนำ 1 ราย โดยผู้แนะนำสามารถแนะนำบริการ AIS Fibre แก่ผู้ได้รับการแนะนำได้ไม่จำกัดจำนวน แต่สามารถรับ บัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 300 บาท หรือจำนวนผู้ได้รับการแนะนำสูงสุด 3 ราย
  4. กรณีผู้แนะนำยกเลิกการใช้บริการ AIS Fibre ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ บัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 300 บาท ตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้นับแต่ยกเลิกการใช้บริการ
  5. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้ สิทธิประโยชน์ บัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 300 บาท ตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้แก่ผู้แนะนำ สำหรับผู้ได้รับการแนะนำซึ่งไม่สามารถได้รับการติดตั้งสำเร็จ หรือดำเนินการยกเลิกบริการ AIS Fibre แล้ว
 3. คุณสมบัติของผู้ได้รับการแนะนำและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
  1. ผู้ได้รับการแนะนำจะต้องได้รับการแนะนำจากผู้แนะนำให้สมัครใช้บริการ AIS Fibre โดยทีม Telesales จะดำเนินการตรวจสอบที่อยู่ของผู้ได้รับการแนะนำ หากอยู่ในพื้นที่ให้บริการ จะดำเนินการติดต่อกลับทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันข้อมูลที่อยู่เพื่อติดตั้ง และให้ดำเนินการสมัครใช้บริการ AIS Fibre
  2. ผู้ได้รับการแนะนำจะได้รับสิทธิ์ค่าบริการฟรีเดือนแรก กรณีไม่รับโปรโมชั่นส่วนลดราคาสำหรับลูกค้าเอไอเอส
  3. แพ็กเกจที่เข้าร่วมสิทธิ์ค่าบริการฟรีเดือนแรก
   • แพ็กเกจ HomeBROADBAND ความเร็ว 50/20 Mbps ค่าบริการรายเดือน 599 บาท ราคาลูกต้าเอไอเอสรายเดือน 539 บาท
   • แพ็กเกจ HomeBROADBAND ความเร็ว 100/30 Mbps ค่าบริการรายเดือน 699 บาท ราคาลูกต้าเอไอเอสรายเดือน 629 บาท

เงื่อนไขแพ็กเกจ
 • รับสิทธิ์ส่วนลดค่าติดตั้งและเดินสายภายนอก มูลค่า 4,800 บาท เมื่อตกลงใช้บริการเอไอเอส ไฟเบอร์ ต่อเนื่องอย่างน้อย 12 รอบบิล นับแต่วันติดตั้ง หากยกเลิกบริการก่อนครบ 12 รอบบิล บริษัทฯ มีสิทธิ์เรียกเก็บค่าติดตั้งคืน ในอัตราที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่ได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว
 • กรณีลูกค้าเลือกชำระค่าติดตั้งและค่าเดินสายภายนอก 4,800 บาท ในรอบบิลแรก จะไม่มีกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาการใช้บริการเอไอเอสไฟเบอร์
 • รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ขยายสัญญาณ Wi-Fi (Dual Band Wi-Fi Router) สัญญาณเต็มประสิทธิภาพ รองรับ 2 ความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz มูลค่า 2,500 บาท
       อย่างไรก็ตาม ผู้ได้รับการแนะนำสามารถเลือกสมัคร AIS Fibre Package อื่นๆ นอกจากแพ็กเกจข้างต้นได้ โดยผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์การให้สิทธิประโยชน์ค่าใช้บริการ AIS Fibre ฟรีจำนวน 1 รอบบิล ตามที่กำหนดในข้อ 3.2 แก่ผู้ได้รับการแนะนำ
 • ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ให้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ เฉพาะแก่ผู้แนะนำและผู้ได้รับการแนะนำที่ยังมีสถานะเป็นผู้ใช้บริการ AIS Fibre

ระยะเวลาของกิจกรรม
 • ผู้แนะนำสามารถแนะนำการสมัครใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ หน้าเว็บไซต์ของแคมเปญ Member Get Member ได้ที่ www.ais.co.th/fibre/member-get-member ตั้งแต่ 1-31 ธันวาคม 2561
 • ผู้ได้รับการแนะนำจะต้องสมัครและติดตั้งบริการ AIS Fibre สำเร็จภายในวันที่ 15 มกราคม 2562
 • ผู้แนะนำจะได้รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 300 บาท จัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในบิลแจ้งค่าบริการของผู้แนะนำ หลังจากผู้ได้รับการแนะนำสมัครและติดตั้งสำเร็จแล้วเท่านั้น