รับฟรี ประกันภัยไวรัสโคโรนา(Covid-19) คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท จากทิพยประกันภัย
ตารางรายละเอียดความคุ้มครอง
ข้อตกลงคุ้มครอง
การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจาก การติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))*
*การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต โดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา
การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))
จำนวนเงิน
เอาประกันภัย
100,000 บาท
10,000 บาท
เงื่อนไขการรับสิทธิ์ความคุ้มครอง
ไวรัสโคโรนา
(Covid-19)
คำถามที่พบบ่อย
  1. สิทธิ์ฟรีประกันภัยนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่ติดตั้งเอไอเอส ไฟเบอร์ ในนามบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีถึง 99 ปี และต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่พิการ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง และผ่านการพิจารณารับประกันภัย
  2. สิทธิ์ฟรีประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่า จะติดเชื้อ "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))" (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
  3. เมื่อติดตั้งเอไอเอส ไฟเบอร์ ในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563
  4. ได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองตามเงื่อนไข ในกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ระยะเวลา 30 วัน มูลค่าสูงสุด 100,000 บาท โดยความคุ้มครองจะเริ่มต้นในวันถัดไปจากวันที่ลูกค้าติดตั้งเอไอเอส ไฟเบอร์ เวลา 00.01 น.
  5. ผู้รับสิทธิ์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้มีชื่อลงทะเบียนติดตั้งเอไอเอส ไฟเบอร์
  6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบความคุ้มครอง ให้กับลูกค้าเอไอเอส ไฟเบอร์ 1 ท่าน ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 เลขหมายเท่านั้น และจำกัดจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/หรือค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท รวมทุกช่องทางที่รับประกันโดยบริษัทฯ
  7. ลูกค้าเอไอเอส ไฟเบอร์ที่เป็นต่างชาติ ที่มีใบอนุญาตทำงาน ตามกฎหมาย จะได้รับสิทธิ์ ความคุ้มครองนี้ด้วย
  8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้ความคุ้มครอง ตามกรมธรรมประกันภัยนี้สำหรับลูกค้าเอไอเอส ไฟเบอร์เท่านั้น และในกรณีลูกค้ายกเลิกบริการความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงทันที โดยบริษัทฯ ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  9. การรับสิทธิ์ความคุ้มครองนี้ถือเป็น การยินยอมให้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (ผู้ให้บริการเอไอเอส ไฟเบอร์) และบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อพิจารณารับประกันภัยและการจ่ายผลประโยชน์ทดแทน
  10. เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุ ไว้ในกรมธรรม์ เงื่อนไขกรมธรรม์เป็นไปตามที่บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กำหนด โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียด เงื่อนไข และข้อยกเว้นการประกันภัยโดยละเอียด