ร้านฟาร์มสุข คืออะไร

ช่องทางออนไลน์จำหน่ายสินค้าเกษตรวิสาหกิจชุมชน OTOP ผลิตผล พันธุ์พืชและอุปกรณ์ทาง
การเกษตร เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ให้กับเกษตรกรให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
และเป็นแหล่งรวมสินค้าวิสาหกิจชุมชน OTOP ผลิตผล พันธุ์พืชและอุปกรณ์ทางการเกษตร
ที่หลากหลายที่สุด

เกษตรกร ได้รับ...

• เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า

• ทีมงานแนะนำจัดการร้านค้า

• ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

• ช่องทางประชาสัมพันธ์

ผู้บริโภค ได้ซื้อ...

• สินค้าเกษตรและแปรรูปจากทั่วประเทศ

• ผลิตผลเกษตรตามฤดูกาล

• เมล็ดพันธุ์พืชและอุปกรณ์การเกษตร

• ช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรง

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าจากร้านฟาร์มสุข

เลือกสินค้าใส่ตะกร้า

เลือกที่อยู่จัดส่ง

เลือกช่องทางการจัดส่ง

จ่ายเงิน

ช้อปสินค้าเกษตร, วิสาหกิจชุมชน และ OTOP ได้ที่

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่

AIS ร้านฟาร์มสุข Application