ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน AIS (Complaint Center)
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า AIS ผ่านช่องทางต่างๆเช่น โทรศัพท์, จดหมาย, E-mail โดยผู้ร้องเรียนต้องส่งสำเนาบัตรประชาชน ( ส่งทางไปรษณีย์, โทรสาร หรือแนบเอกสารใน E-mail/Website) เพื่อใช้ประกอบการร้องเรียน เนื่องจากหากไม่มีเอกสารประกอบดังกล่าว บริษัทฯจะถือว่าคำร้องเรียนนั้นไม่สมบูรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ : 08-0000-9263 หมายเลขโทรสาร : 02-271-9305 เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ 8.30-17.30 น. โดยไม่เสียค่าบริการ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสจำกัด (มหาชน) ตู้ ป.ณ. 129 ปณจ.ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 E-mail : complaint_center@ais.co.th