ข่าวความเคลื่อนไหว
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "โครงการประกวดการใช้งาน แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์"

รางวัลดีเด่น ระดับประเทศ

ซึ่งได้รับคะแนนเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
รวมกันมากกว่าหรือเท่ากับ 75 คะแนน และมีคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรกของ
ผู้ประกวดทั้งหมด

รางวัลดีเด่น ระดับจังหวัด

ซึ่งได้รับคะแนนเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
รวมกันมากกว่าหรือเท่ากับ 60 คะแนน และมีคะแนนสูงสุด 2 อันดับแรกในจังหวัดนั้นๆ
จำนวน 37 รางวัล

รางวัลพิเศษ

สำหรับหน่วยบริการที่คะแนนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ระดับจังหวัด
และคณะกรรมการเล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาสู่ อสม.4.0
จำนวน 39 รางวัล

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกแห่ง โปรดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการรับรางวัล ดังนี้
1.สำเนาหนังสือ / คำสั่ง จัดตั้งชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
2.สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุชื่อชมรมฯ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
3.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบเช็ค พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
เพื่อให้การดำเนินการรวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดส่งเอกสาร (ข้อ 1 และ 2)
ผ่านทางอีเมล์ [email protected] ภายในวันที่ 10 มกราคม 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 06 2520 1999