โครงการประกวดการใช้งาน
แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 3

ที่มาของโครงการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการ Digital Life Service Provider บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่สังคมและประเทศชาติ ใน 4 แกนหลักที่เป็นหัวใจสำคัญของประเทศ ได้แก่ ด้านการศึกษา การเกษตร สาธารณสุข และการพัฒนาส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด "Digital for Thais" เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0


แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ อสม.ออนไลน์ เป็นนวัตกรรมดิจิทัลที่เกิดจากความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดยเริ่มจากการสร้างเครื่องมือติดต่อสื่อสารสำหรับการทำงานให้ผู้ที่ดูแลสุขภาพประชาชนที่ใกล้ชิดที่สุด นั่นคือ หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ รพ.สต. และ อสม. อีกทั้งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขชุมชน และการดูแลสุขภาพโดยภาคประชาชนเอง ด้วยหวังว่า อสม.ออนไลน์ จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจ และทักษะเรื่อง การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ให้แก่ อสม. เพื่อส่งเสริมให้ อสม. สามารถมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพของชุมชนได้  


ทั้งนี้ จากการที่บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ 2 ครั้ง ในปี 2560 และ 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เห็นผลลัพธ์จากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปประยุกต์ในการดูแลสุขภาพของประชาชน และช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานระหว่างหน่วยบริการสุขภาพ และ อสม. รวมทั้งเกิดการเรียนรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มากขึ้นของ อสม. ซึ่งแสดงให้เห็นถึง ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption)


ในปี 2562 นี้ บริษัทฯ จึงได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มี "โครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่3" ขึ้นอีก เพื่อตอกย้ำให้หน่วยบริการสุขภาพ และ อสม. ได้มีการพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปเป็นเครื่องมือในการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่องตามนโยบาย อสม. 4.0 และสอดคล้องกับแนวคิด Digital For Thais อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

โครงการประกวดการใช้งาน
แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 3

    

ที่มาของโครงการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการ Digital Life Service Provider บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่สังคมและประเทศชาติ ใน 4 แกนหลักที่เป็นหัวใจสำคัญของประเทศ ได้แก่ ด้านการศึกษา การเกษตร สาธารณสุข และการพัฒนาส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด "Digital for Thais" เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ อสม.ออนไลน์ เป็นนวัตกรรมดิจิทัลที่เกิดจากความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดยเริ่มจากการสร้างเครื่องมือติดต่อสื่อสารสำหรับการทำงานให้ผู้ที่ดูแลสุขภาพประชาชนที่ใกล้ชิดที่สุด นั่นคือ หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ รพ.สต. และ อสม. อีกทั้งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขชุมชน และการดูแลสุขภาพโดยภาคประชาชนเอง ด้วยหวังว่า อสม.ออนไลน์ จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจ และทักษะเรื่อง การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ให้แก่ อสม. เพื่อส่งเสริมให้ อสม. สามารถมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพของชุมชนได้

ทั้งนี้ จากการที่บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ 2 ครั้ง ในปี 2560 และ 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เห็นผลลัพธ์จากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปประยุกต์ในการดูแลสุขภาพของประชาชน และช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานระหว่างหน่วยบริการสุขภาพ และ อสม. รวมทั้งเกิดการเรียนรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มากขึ้นของ อสม. ซึ่งแสดงให้เห็นถึง ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption)

ในปี 2562 นี้ บริษัทฯ จึงได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มี "โครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่3"

วัตถุประสงค์

1.

เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานสาธารณสุขชุมชนเชิงรุกแก่ อสม. ผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ และนำไปสู่ อสม.ยุค 4.0 ตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0

2.

เพื่อสนับสนุนให้เกิดหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและเครือข่าย อสม.ต้นแบบ ที่มีการนำแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ไปบูรณาการในการทำงานด้านรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ เพื่อดูแลประชาชนในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพของทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตลอดจนนำข้อมูลที่ได้ไปกำหนดกลยุทธ์ วางแผน และบริหารจัดการ

3.

เพื่อให้ประชาชน / ชุมชนได้รับการดูแลสุขภาวะ โดย อสม. อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์

4.

เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของ อสม.ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

1.

หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ อันได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานีอนามัย ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในความรับผิดชอบ ทุกแห่งทั่วประเทศ

2.

ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิทุกแห่งทั่วประเทศ

รางวัลการประกวด

รางวัลการประกวดจะเป็นเงินสนับสนุนให้แก่ “ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข” ที่อยู่ในเครือข่ายของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน เพื่อให้ชมรมฯนำไปใช้ในการส่งเสริมการทำงานของ อสม. และ การจัดบริการด้านสาธารณสุขมูลฐาน ตลอดจนการสนับสนุนการจัดกิจกรรมและบริการของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ โดยแบ่งรางวัลเป็น 2 ระดับ คือ
1. รางวัล ดีเด่น ระดับประเทศ

จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 100,000.-บาท (--หนึ่งแสนบาทถ้วน--)

2. รางวัล ดีเด่น ระดับจังหวัด (77 จังหวัด)

จังหวัดละ 2 รางวัล รางวัลละ 40,000.-บาท (--สี่หมื่นบาทถ้วน--)ระยะเวลาการประกวด

เปิดรับสมัครเข้าร่วม
โครงการประกวดฯ


วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2562

ช่วงระยะเวลาการใช้งาน อสม.ออนไลน์ ที่นำมาพิจารณาให้คะแนน


วันที่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2562

เปิดรับรายงานผลงานเชิงคุณภาพ


วันที่ 15 – 30 พฤศจิกายน 2562

ประกาศรางวัลทาง
Facebook : อสม.ออนไลน์
www.ais.co.th/aorsormor


วันที่ 25 ธันวาคม 2562

พิธีมอบรางวัล


ภายในเดือนมกราคม 2563

ระยะเวลาการประกวด

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดฯ

วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2562

ช่วงระยะเวลาการใช้งาน อสม.ออนไลน์ ที่นำมาพิจารณาให้คะแนน

วันที่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2562

เปิดรับรายงานผลงานเชิงคุณภาพ

วันที่ 15 – 30 พฤศจิกายน 2562

ประกาศรางวัลทาง
Facebook : อสม.ออนไลน์
www.ais.co.th/aorsormor

วันที่ 25 ธันวาคม 2562

พิธีมอบรางวัล

ภายในเดือนมกราคม 2563
ระเบียบการสมัคร
เข้าประกวดและเงื่อนไข

1. การสมัครเข้าประกวดต้องเป็นผู้มีอำนาจของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่กำหนด
ตามข้อ 3 ซึ่งต้องสมัครเข้าประกวดร่วมกับประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขของหน่วย
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมินั้นๆ โดยกรอกแบบฟอร์มเข้าประกวดด้วยตนเองให้
ครบถ้วน ทาง www.ais.co.th/aorsormor ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

2. หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่สมัคร ต้องเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2562 และมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาการประกวดฯ ตามที่กำหนด

การส่งผลงานเข้าประกวดและเงื่อนไข

1.

หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ต้องมีการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2562

2.

หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ต้องส่งรายงานผลงานเชิงคุณภาพ ผ่านทางอีเมล์ [email protected] ระหว่างวันที่ 15 – 30 พฤศจิกายน 2562

คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน

- ผู้ทรงคุณวุฒิ จากกระทรวงสาธารณสุข                        จำนวน 2 ท่าน

- ผู้ทรงคุณวุฒิ จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 2 ท่าน

- ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสื่อมวลชน                                       จำนวน 2 ท่าน

- ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส         จำนวน 2 ท่าน

หลักเกณฑ์การพิจารณา
ตัดสิน
และเงื่อนไข

 • หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่เข้าร่วมการประกวดจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ให้ครบถ้วน และมีผลงานทั้งสองส่วน (เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ)
 • รายงานปริมาณการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ จากข้อมูลในระบบ (ร้อยละ 70) เช่น - การมีส่วนร่วมในการใช้งานแอปพลิเคชัน ของ อสม.
  - ความสามารถในการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ของ อสม.
  - ความต่อเนื่องและสม่ำเสมอในการใช้งาน อสม.ออนไลน์ ของ อสม. และเจ้าหน้าที่
 • รายงานผลงานเชิงคุณภาพ จากการนำแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ไปใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชน และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พร้อมผลลัพธ์ที่เกิดกับหน่วยบริการสุขภาพฯ อสม. และประชาชนที่เกิดขึ้นจริง ในช่วงวันที่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2562 (ร้อยละ 30) เช่น
  - ความสามารถในการนำแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ไปใช้ในการดูแลประชาชน (รักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพ) ตามบริบทของพื้นที่
  - การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านสุขภาพของหน่วยบริการสุขภาพ อสม. และประชาชน
  - การประหยัดทรัพยากรของหน่วยบริการสุขภาพ และ อสม.
  - ผลงานเชิงประจักษ์จากการเปลี่ยนแปลงการทำงานของหน่วยบริการสุขภาพ และ อสม. อันเนื่องมาจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้

ทั้งนี้ในการตัดสินและคัดเลือกหน่วยบริการสุขภาพที่ได้รับรางวัล มีเงื่อนไขดังนี้

 • รางวัล ดีเด่น ระดับประเทศ จำนวน 10 รางวัล จะถูกคัดเลือกจากหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่ได้รับคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก จากจำนวนหน่วยบริการสุขภาพ
 • รางวัล ดีเด่น ระดับจังหวัด (77 จังหวัด) จังหวัดละ 2 รางวัล จะคัดเลือกจากหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่ได้รับคะแนนสูงสุด 2 อันดับแรก จากหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่ส่งผลงานเข้าประกวดของจังหวัดนั้นๆ
 • หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่จะได้รับรางวัล ดีเด่น ระดับประเทศ จะต้องได้คะแนนอย่างน้อย 80% ขึ้นไป
 • หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่จะได้รับรางวัล ดีเด่น ระดับจังหวัด จะต้องได้คะแนนอย่างน้อย 60 %ขึ้นไป
 • หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่ได้รับรางวัล ดีเด่น ระดับประเทศ ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ดีเด่น ระดับจังหวัด
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การรับรางวัล

หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในแต่ละจังหวัดที่ได้รับรางวัลจะเข้ารับรางวัลที่ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ในช่วงเดือนมกราคม 2563 เงินรางวัลทุกรางวัล บริษัทฯ จะจ่ายเป็นเช็คของธนาคาร หรือเช็คบริษัทฯ ในนามของ “ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข” ของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมินั้นๆ

โดย “ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข” ที่ได้รับรางวัลต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้

 • หนังสือหรือคำสั่งจัดตั้งชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
 • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคารของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
 • หนังสือรับรองการเป็นผู้แทนของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ร้อยละ 5) ของเงินรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดแต่ “ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข” ที่ได้รับรางวัล มีหน้าที่ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในนามผู้แทนกองทุนฯด้วยตนเอง

ติดต่อสอบถาม


ติดต่อสอบถาม


แผนกงานชุมชนสัมพันธ์

โทร 0 2029 5112 , 0 2029 5828
(ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.)