โครงการประกวดการใช้งาน
แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์

ด้วยเจตนารมณ์ของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ที่มุ่งนำศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศไทยให้เข้มแข็ง และสนับสนุนการพัฒนารากฐานของภาครัฐ ภายใต้แนวคิด DIGITAL FOR THAIS โดยร่วมกับภาครัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยเพื่อก้าวสู่ ประเทศไทย 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ ประกอบกับความตั้งใจของบริษัทฯ ที่มุ่งพัฒนาและสร้างสรรค์บริการดิจิทัล เพื่อสร้างชุมชน สังคม และประเทศที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม


บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงปัจจัยสำคัญของประเทศส่วนหนึ่งคือ การมีสุขภาพดีของประชาชน และสามารถเข้าถึงบริการด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ โดยชุมชนพึ่งตนเองอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน (Mobile Application) สำหรับการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวด้านสาธารณสุข และภัยสุขภาพ ระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ อันได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานีอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชน และกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มาตั้งแต่ปลายปี 2558 โดยแอปพลิเคชันนี้มีคุณสมบัติที่สำคัญคือ เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่มงาน เป็นภาษาไทยซึ่งง่ายต่อการใช้งานและทำความเข้าใจ มีความสามารถในการแบ่งบันข้อมูล ภาพ เสียง วิดีโอ และพิกัดแผนที่ อีกทั้งสามารถใช้ได้กับสมาร์ทโฟนของทุกเครือข่ายซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง


ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวคิด Digital For Thais ในปี 2560 นี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มี “โครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และเครือข่าย อสม. มีการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน ตลอดจนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

โครงการประกวดการใช้งาน
แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์

ด้วยเจตนารมณ์ของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ที่มุ่งนำศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศไทยให้เข้มแข็ง และสนับสนุนการพัฒนารากฐานของภาครัฐ ภายใต้แนวคิด DIGITAL FOR THAIS โดยร่วมกับภาครัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยเพื่อก้าวสู่ ประเทศไทย 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ ประกอบกับความตั้งใจของบริษัทฯ ที่มุ่งพัฒนาและสร้างสรรค์บริการดิจิทัล เพื่อสร้างชุมชน สังคม และประเทศที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงปัจจัยสำคัญของประเทศส่วนหนึ่งคือ การมีสุขภาพดีของประชาชน และสามารถเข้าถึงบริการด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ โดยชุมชนพึ่งตนเองอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน (Mobile Application) สำหรับการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวด้านสาธารณสุข และภัยสุขภาพ ระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ อันได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานีอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชน และกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มาตั้งแต่ปลายปี 2558 โดยแอปพลิเคชันนี้มีคุณสมบัติที่สำคัญคือ เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่มงาน เป็นภาษาไทยซึ่งง่ายต่อการใช้งานและทำความเข้าใจ มีความสามารถในการแบ่งบันข้อมูล ภาพ เสียง วิดีโอ และพิกัดแผนที่ อีกทั้งสามารถใช้ได้กับสมาร์ทโฟนของทุกเครือข่ายซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวคิด Digital For Thais ในปี 2560 นี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มี “โครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และเครือข่าย อสม. มีการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน ตลอดจนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานสาธารณสุขชุมชนเชิงรุกแก่ อสม. ผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ และนำไปสู่ อสม.ยุค 4.0 ตามนโยบายประเทศไทย 4.0

เพื่อสนับสนุนให้เกิดหน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิและเครือข่าย อสม.ต้นแบบ ที่มีการนำแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ไปบูรณาการในการทำงานด้านรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ เพื่อดูแลประชาชนในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพของทุกจังหวัดทั่วประเทศ

เพื่อให้ประชาชน /ชุมชนได้รับการดูแลสุขภาวะ โดย อสม. อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์

เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของ อสม.ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน

ระเบียบการสมัคร
เข้าประกวดและเงื่อนไข

1. การสมัครเข้าประกวดต้องเป็นผู้มีอำนาจของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่กำหนด
ตามข้อ 3 ซึ่งต้องสมัครเข้าประกวดร่วมกับประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขของหน่วย
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมินั้นๆ โดยกรอกแบบฟอร์มเข้าประกวดด้วยตนเองให้
ครบถ้วน ทาง www.ais.co.th/aorsormor ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560* (ขยายเวลาจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)

2. หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่สมัคร ต้องเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์

หลักเกณฑ์การ
พิจารณา
ตัดสิน
และเงื่อนไข

 • หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่เข้าร่วมการประกวดจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ให้ครบถ้วน
 • จำนวนการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ จากข้อมูลในระบบ เช่น
  • การมีส่วนร่วมในการใช้งานแอปพลิเคชัน ของ อสม.
  • ความสม่ำเสมอในการใช้งาน
  • ระยะเวลาการใช้งาน ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2560
 • รายงานผลงานเชิงคุณภาพ จากการนำแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ไปใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชน ที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2560 เช่น
  • ความสามารถในการนำแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ไปใช้ในการดูแลประชาชน (รักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพ) ตามบริบทของพื้นที่
  • การประหยัดทรัพยากร
  • อสม. มีองค์ความรู้เพิ่มขึ้น
 • โดยกรอกแบบฟอร์มการส่งผลงานเข้าประกวดและอัพโหลดผลงาน ทาง www.ais.co.th/aorsormor
  ได้ระหว่างวันที่ 15 – 30 พฤศจิกายน 2560

โดยมีรายละเอียดการให้คะแนนดังตารางหลักเกณฑ์การพิจารณาการประกวดฯ

รางวัล อสม.ออนไลน์ ดีเด่น ระดับประเทศ

ต้องได้รับคะแนน ≥ 75%

หน่วยบริการสุขภาพทั้งประเทศ ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก

รางวัล อสม.ออนไลน์ ต้นแบบ ระดับจังหวัด

ต้องได้รับคะแนน ≥ 60%

หน่วยบริการสุขภาพที่ได้รับ คะแนนสูงสุดภายในจังหวัด 2 อันดับแรก

(โดยหน่วยบริการที่ได้รางวัล อสม.ออนไลน์ดีเด่นแล้ว
จะไม่ถูกนำมาพิจารณารางวัลนี้)

ทั้งนี้ในการตัดสินและคัดเลือกหน่วยบริการสุขภาพที่ได้รับรางวัล มีเงื่อนไขดังนี้

 • รางวัล ดีเด่น ระดับประเทศ จำนวน 10 รางวัล จะถูกคัดเลือกจากหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่ได้รับ คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก จากจำนวนหน่วยบริการสุขภาพทั้งประเทศที่ส่งผลงานเข้าประกวด
 • รางวัล ดีเด่น ระดับจังหวัด (77 จังหวัด) จังหวัดละ 2 รางวัล จะคัดเลือกจากหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่ได้รับคะแนนสูงสุด 2 อันดับแรก จากหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่ส่งผลงานเข้าประกวดของจังหวัดนั้นๆ
 • หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่จะได้รับรางวัล ดีเด่น ระดับประเทศ จะต้องได้คะแนนอย่างน้อย 75% ขึ้นไป
 • หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่จะได้รับรางวัล ดีเด่น ระดับจังหวัดจะต้องได้คะแนนอย่างน้อย 60 %ขึ้นไป
 • หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่ได้รับรางวัล ดีเด่น ระดับประเทศ ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ดีเด่น ระดับจังหวัดอีก
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หลักเกณฑ์การพิจารณาประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์วิธีการคิดคะแนนประกวดการใช้งาน อสม.ออนไลน์
 • การนำ อสม.ออนไลน์ ไปใช้ประโยชน์(สัดส่วนร้อยละ 25)
 • ร้อยละของ อสม. ที่Active อยู่ในระบบ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ต่อจำนวน อสม.ทั้งหมดในหน่วยบริการนั้นๆ
  (สัดส่วนร้อยละ 15)
  วิธีคำนวณ (A/B) x 100
  • A = จำนวน อสม. ที่มีสถานะเปิดใช้งานในระบบ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
  • B = จำนวน อสม.ทั้งหมด
 • ค่าเฉลี่ยของการใช้ Functionส่งรายงาน (สัดส่วนร้อยละ 10)
  วิธีคำนวณ (A/B) x 100
  • A = จำนวนรายงานที่ส่ง ในช่วง 01/09/2560 - 30/11/2560
  • B = จำนวน อสม. ที่มีสถานะเปิดใช้งานในระบบ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
 • ร้อยละของการตอบสนองต่อการนัดประชุม (สัดส่วนร้อยละ 10)
  วิธีคำนวณ (A/B/C) x 100
  • A = จำนวนการตอบรับเข้าหรือไม่เข้าประชุม ในช่วง 01/09/2560 - 30/11/2560
  • B = จำนวนการนัดหมายประชุม ในช่วง 01/09/2560 - 30/11/2560
  • C = จำนวน อสม. ที่มีสถานะเปิดใช้งานในระบบ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
 • ร้อยละของการตอบสนองต่อแจ้งรับเงิน/ประกาศ/ข่าว/โรคระบาด(สัดส่วนร้อยละ 10)
  วิธีคำนวณ (A/B/C) x 100
  • A = จำนวนคอมเม้น ในช่วง 01/09/2560 - 30/11/2560
  • B = จำนวนการแจ้งรับเงิน/ประกาศ/ข่าว/โรคระบาด ในช่วง 01/09/2560 - 30/11/2560
  • C = จำนวน อสม. ที่มีสถานะเปิดใช้งานในระบบ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
 • ค่าเฉลี่ยของการใช้ Function สนทนา (สัดส่วนร้อยละ 10)
  วิธีคำนวณ (A/B)
  • A = จำนวนข้อความสนทนา ในช่วง 01/09/2560 - 30/11/2560
  • B = จำนวน อสม. ที่มีสถานะเปิดใช้งานในระบบ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
 • จำนวนของการฟีดนัดประชุม/แจ้งรับเงิน/ประกาศ/ข่าว/โรคระบาด/บันทึกการประชุม (สัดส่วนร้อยละ 20)
  • เดือนที่1 จำนวนของนัดประชุม/แจ้งรับเงิน/ประกาศ/ข่าว/โรคระบาด/บันทึกการประชุม ในช่วง 01/09/2560 - 30/09/2560
  • เดือนที่2 จำนวนของนัดประชุม/แจ้งรับเงิน/ประกาศ/ข่าว/โรคระบาด/บันทึกการประชุม ในช่วง 01/10/2560 - 31/10/2560
  • เดือนที่3 จำนวนของนัดประชุม/แจ้งรับเงิน/ประกาศ/ข่าว/โรคระบาด/บันทึกการประชุม ในช่วง 01/11/2560 - 30/11/2560


ระยะเวลาการประกวด

เปิดรับสมัครเข้าร่วม
โครงการประกวดฯ


15 มิ.ย.-31 ส.ค. 2560*ขยายระยะเวลาการรับสมัคร จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ช่วงระยะเวลาการใช้งาน อสม.ออนไลน์ ที่นำมาพิจารณาให้คะแนน


1 ก.ย.-30 พ.ย. 2560

เปิดรับรายงานผลงานเชิงคุณภาพ


15–30 พ.ย. 2560

ประกาศรางวัลทาง
Facebook : อสม.ออนไลน์
www.ais.co.th/aorsormor


25 ธันวาคม 2560พิจารณาตัดสินผลงาน
วันที่ 15 ธันวาคม 2560
(ณ ห้องประชุมชั้น 20 อาคาร
เอไอเอส เวลา 9.00 – 17.00 น.)

พิธีมอบรางวัล


ภายในเดือน ม.ค. 2561

ระยะเวลาการประกวด

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดฯ

15 มิ.ย.-31 ส.ค. 2560*
ขยายระยะเวลาการรับสมัคร จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ช่วงระยะเวลาการใช้งาน อสม.ออนไลน์ ที่นำมาพิจารณาให้คะแนน

1 ก.ย.-30 พ.ย. 2560

เปิดรับรายงานผลงานเชิงคุณภาพ

15–30 พ.ย. 2560

ประกาศรางวัลทาง
Facebook : อสม.ออนไลน์
www.ais.co.th/aorsormor

25 ธันวาคม 2560
พิจารณาตัดสินผลงาน วันที่ 15 ธันวาคม 2560 (ณ ห้องประชุมชั้น 20 อาคารเอไอเอส
เวลา 9.00 – 17.00 น.)

พิธีมอบรางวัล

ภายในเดือน ม.ค. 2561

รางวัลการประกวด

รางวัลการประกวด

รางวัลการประกวดจะเป็นเงินสนับสนุนให้แก่ “ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข” ที่อยู่ในเครือข่ายของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่ผ่านเกณฑ์การตัดสินเพื่อให้ชมรมฯนำไปใช้ในการส่งเสริมการทำงานของ อสม. และการจัดบริการด้านสาธารณสุขมูลฐานตลอดจนการสนับสนุนการจัดกิจกรรมและบริการของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ โดยแบ่งรางวัลเป็น 2 ระดับ คือ
1. รางวัล ดีเด่น ระดับประเทศ

จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 100,000.-บาท (--หนึ่งแสนบาทถ้วน--)

2. รางวัล ดีเด่น ระดับจังหวัด (77 จังหวัด)

จังหวัดละ 2 รางวัล รางวัลละ 40,000.-บาท (--สี่หมื่นบาทถ้วน--)

ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัล อสม.ออนไลน์ ดีเด่น ระดับประเทศ จะได้รับการพิจารณา
คัดเลือกไปแสดงผลงาน ในงานวัน อสม.แห่งชาติ ปี 2561ซึ่งจัดโดยกระทรวง
สาธารณสุข

การรับรางวัล

หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในแต่ละจังหวัดที่ได้รับรางวัลจะเข้ารับรางวัลที่ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ในช่วงเดือนมกราคม 2561 เงินรางวัลทุกรางวัล บริษัทฯ จะจ่ายเป็นเช็คของธนาคาร หรือเช็คบริษัทฯ ในนามของ “ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข” ของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมินั้นๆ

โดย “ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข” ที่ได้รับรางวัลต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้

 • หนังสือหรือคำสั่งจัดตั้งชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
 • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคารของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
 • หนังสือรับรองการเป็นผู้แทนของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ร้อยละ 5) ของเงินรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดแต่ “ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข” ที่ได้รับรางวัล มีหน้าที่ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในนามผู้แทนกองทุนฯด้วยตนเอง

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 • สำนักชุมชนสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
  ในกลุ่มบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม

สำนักชุมชนสัมพันธ์ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
0 2029 5112 และ 0 2029 5828 (ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลาราชการ)