txt5
txt2
txt3
txt1
txt_fg
pl6
pl3
pl2
pl4
pl5
pl1
boyz
ph_sd
ph_frame
sp2_set
light
sp
pre
pre_bag
เพียงสมัครแพ็กเกจ Viu Premium กับ AIS
ตามรอยซีรีส์เกาหลีทันที!
พร้อมใกล้ชิด THE BOYZ แบบ Exclusive

ใน I'm Celuv Open Studio ที่ Celuv.TV
10 รางวัล มูลค่า 750,000 บาท
พร้อมใกล้ชิด THE BOYZ แบบ Exclusive

ใน I'm Celuv Open Studio ที่ Celuv.TV
Highlight Trip
วิธีการร่วมสนุก
 •  
  ใช้แพ็กเกจ Viu Premium กับ AIS (ชำระเงินผ่านเอไอเอส แบบรายเดือนหรือเติมเงิน) ระหว่างวันที่ 5 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2561
 •  
  ทุกๆ 5 บาท รับ 1 สิทธิ์ โดยไม่ต้องลงทะเบียน
  ตัวอย่างการนับจำนวนสิทธิ์
 •  
  เลือกซื้อแพ็กเกจ
เงื่อนไขและกติกา
วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม :
ลูกค้าเอไอเอสที่ใช้แพ็กเกจ Viu Premium กับ AIS หรือ เหมา เหมา Viu และชำระเงินเอไอเอสแบบรายเดือนหรือแบบเติมเงิน ในระหว่างวันที่ 5 พ.ย. 2561 – 31 ธ.ค. 2561 ทุกๆ 5 บาท รับ 1 สิทธิ์สำหรับลุ้นรางวัลแพ็กเกจทัวร์ประเทศเกาหลี

ยกตัวอย่างการคำนวณสิทธิ์
วันที่ 5 พ.ย. 2561 สมัครแพ็กเกจ Viu Premium รายเดือน 99 บาท วันที่ 10, 12,15 ธ.ค. 2561 สมัครแพ็กเกจ เหมา เหมา Viu 34 บาท จำนวน 3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 102 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 201 บาท จะได้รับ 40.2 สิทธิ์ ดังนั้น จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 40 สิทธิ์ (คำนวณสิทธิ์โดยใช้การปัดเศษ หากถึงครึ่งหนึ่งให้ปัดเศษขึ้น เช่น 0.6 หรือหากไม่ถึงครึ่งหนึ่งให้ปัดเศษลง เช่น 0.4)

เงื่อนไขกิจกรรม
 1. กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย Viu (บริษัท พีซีซีดับเบิลยู โอทีที (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”))
 2. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย เอไอเอส ทั้งแบบรายเดือน และแบบเติมเงิน ที่ใช้แพ็กเกจ Viu Premium หรือ เหมา เหมา Viu และเลือกชำระเงินเอไอเอสแบบรายเดือนหรือแบบเติมเงิน เท่านั้น (หากชำระเงินด้วยวิธีอื่นๆ จะไม่ได้รับสิทธิในการจับรางวัลนี้) ในระหว่างวันที่ 5 พ.ย. 2561 – 31 ธ.ค. 2561 ทุกๆ 5 บาท จะได้รับ 1 สิทธิ์ในการจับรางวัล โดยคำนวณจากอัตราค่าบริการรวมทุกแพ็กเกจ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รายละเอียดแพ็กเกจ ดังนี้ แพ็กเกจ Viu Premium (โปรดศึกษารายละเอียดแพ็กเกจที่ http://www.ais.co.th/aisplay/viu) แพ็กเกจ เหมา เหมา Viu (อัตราค่าบริการรวมอินเทอร์เน็ต โปรดศึกษารายละเอียดแพ็กเกจที่ http://www.ais.co.th/aisplay/viu)
 3. จับรางวัลวันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 10.00-11.00 น. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 18 มกราคม 2562 ทาง www.ais.co.th/aisplay/viu/luckydraw
 4. ของรางวัล ได้แก่ แพ็กเกจทัวร์ประเทศเกาหลี 5 วัน 3 คืน สำหรับ 1 ท่าน พร้อมสิทธิ์เข้าชมการถ่ายทำรายการแบบ Exclusive ในห้องส่ง Celuv.TV และตามรอยสถานที่ถ่ายทำซีรีส์สุดฮิต (ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ประเทศเกาหลี พร้อมที่พัก ค่าทัวร์เข้าชมสถานที่ต่างๆ พร้อมอาหาร รวมมูลค่ารางวัลละ 75,000 บาท) รวมรางวัลทั้งหมด 10 รางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 750,000 บาท โดยออกเดินทางจากประเทศไทยวันที่ 30 มกราคม 2562
 5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายเอไอเอสที่ใช้บริการเสริมแพ็กเกจตามที่ได้สมัครไว้ และยังคงใช้แพ็กเกจดังกล่าวถึงวันที่ได้รับรางวัล และไม่ถูกระงับการใช้บริการอยู่ในขณะที่ได้รับรางวัล รวมทั้งจะต้องไม่มียอดค่าใช้บริการค้างชำระกับเอไอเอสด้วย
 6. ผู้โชคดีมีสิทธิได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น หากปรากฏว่ามีชื่อและ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกจับขึ้นมาได้ซ้ำกัน คณะกรรมการจับรางวัลจะพิจารณายกเลิกชื่อและ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ซ้ำกันแล้วจะจับชิ้นส่วนเพื่อหาผู้โชคดีรายใหม่ต่อไป ทั้งนี้ คำตัดสินใดๆ ของคณะกรรมการจับรางวัลถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนและพาสปอร์ต มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท พีซีซีดับเบิลยู โอทีที (ประเทศไทย) ในวันและเวลาทำการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศผล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ และหากไม่มีผู้รับรางวัลภายในกำหนด บริษัทจะมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีลำดับถัดไป
 8. กรณีผู้ได้รับรางวัล มีอายุไม่ถึง 15 ปี จำเป็นต้องได้รับความยินยอมในการรับรางวัลจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนจึงจะมีสิทธิ์รับรางวัล
 9. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ หรือไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
 10. ผู้โชคดีต้องเดินทางทั้งไปและกลับพร้อมคณะ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามโปรแกรมทัวร์ตามที่ได้กำหนดขึ้น ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการเดินทางให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศและเหตุการณ์ต่างๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งหากผู้โชคดีไม่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อกำหนดดังกล่าว หรือหากกรณีมี เหตุจำเป็นที่ไม่สามารถเดินทางได้ตามวันเวลาที่กำหนด หรือหากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศเกาหลี จะถือว่า ผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล โดยผู้โชคดีจะไม่เรียกร้องให้บริษัทต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 11. บริษัทมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการเรื่องหนังสือเดินทางให้กับผู้โชคดี โดยผู้โชคดีจะต้องมีหนังสือเดินทางที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศ และมีอายุเกินกว่า 6 เดือน ก่อนวันที่หมดอายุ และ/หรือเอกสารทางราชการอื่นๆ เพื่อพร้อมเดินทางไป-กลับตามวันเวลาที่บริษัทกำหนดไว้ หากผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางได้ เนื่องจากเอกสารไม่พร้อม จะถือว่าสละสิทธิ์และบริษัทจะมอบของรางวัลแก่ผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไป
 12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวันที่เข้าชมการถ่ายทำรายการ และการเข้าชมสถานที่ถ่ายทำซีรีส์ตามความเหมาะสม
 13. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางตามความเหมาะสม โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลทราบก่อนอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
 14. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยจะถูกเรียกเก็บในวันและสถานที่ที่มารับของรางวัล
 15. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 16. พนักงานบริษัท พีซีซีดับเบิลยู โอทีที (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่ร่วมจัดกิจกรรม ตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง บริษัทตัวแทนรับทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้รับมอบอำนาจและคณะกรรมการดำเนินรายการและบริษัทที่เกี่ยวข้อง และครอบครัว ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นในครั้งนี้
 17. ใบอนุญาตเลขที่ 529/2561 ออกให้ ณ อำเภอลำลูกกา