รางวัลที่ 1  สร้อยคอทองคำ
หนัก 1 บาท
(มูลค่า 20,500 บาท) จำนวน 3 รางวัล
ผู้โชคดีลำดับที่ 1
061 081 XXXX
ผู้โชคดีลำดับที่ 2
061 668 XXXX
ผู้โชคดีลำดับที่ 3
063 143 XXXX
รางวัลที่ 2    สร้อยคอทองคำ หนัก 50 สตางค์
(มูลค่า 10,500 บาท) จำนวน 15 รางวัล
 • 092 919 XXXX
 • 080 786 XXXX
 • 089 031 XXXX
 • 092 762 XXXX
 • 080 805 XXXX
 • 098 587 XXXX
 • 080 895 XXXX
 • 080 150 XXXX
 • 063 273 XXXX
 • 082 131 XXXX
 • 080 158 XXXX
 • 082 823 XXXX
 • 080 057 XXXX
 • 082 867 XXXX
 • 061 568 XXXX
รวมทั้งสิ้น 18 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 215,250 บาท

เงื่อนไขการรับรางวัล
 1. ผู้โชคดีมีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 2. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลต้องใช้แพ็กเกจตามที่สมัครจนถึงวันที่ได้รับรางวัล
 3. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
 4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไปจะต้องถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัลที่ได้รับรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/2544 โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลแทนผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล
 5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับของรางวัลภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่อาคาร เอไอเอส 1 เลขที่ 414 ชั้น 26 ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ เวลา 09:00 – 17:00น. หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 6. ของรางวัลได้แก่ รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 20,500 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 61,500 บาท รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ มูลค่ารางวัลละ 10,250 บาท จำนวน 15 รางวัล รวมมูลค่า 153,750 บาท รวมทั้งสิ้น 18 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 215,250 บาท
 7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดต้องนำหลักฐานมาแสดงในการขอรับรางวัลด้วยตนเองดังนี้
  • บัตรประจำตัว ประชาชน (ตัวจริง + สำเนา 2 ฉบับ)
  • ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง + สำเนา 1 ฉบับ)
  • กรณีผู้ได้รับรางวัลมีอายุไม่ถึง 15 ปี จำเป็นต้องได้รับความยินยอมในการรับรางวัลจากผู้ปกครองก่อนถึงจะมีสิทธิ์รับรางวัล
 8. ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
 9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 10. พนักงาน บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ บริษัทไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด ผู้รับมอบอำนาจและคณะกรรมการดำเนินรายการและบริษัทที่เกี่ยวข้อง และครอบครัว ไม่มีสิทธิได้รับรางวัลจากกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นในครั้งนี้