51
         
    คำศัพท์ คำอ่าน เสียง
  หนึ่ง หนึ่ง หนึ่ง
  สอง สอง สอง
  สาม สาม สาม
  สี่ สี่ สี่
  ห้า ห้า ห้า
  หก หก หก
  เจ็ด เจ็ด เจด
  แปด แปด แปด
  เก้า เก้า เก้า
  สิบ สิบ สิบ
  วัน วัน วัน
  สัปดาห์ สัปดาห์ สับ-ดา
  เดือน เดือน เดือน
  ปี ปี ปี
  กี่โมงแล้ว กี่โมงแล้ว กี่-โมง-แล้ว
  ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่ว-โมง
  นาที นาที นา-ที
         
  เวลาช่วงเช้า (AM)    
  ตี 1 ตี 1 ตี-หนึ่ง
  ตี 2 ตี 2 ตี-สอง
  ตี 3 ตี 3 ตี-สาม
  ตี 4 ตี 4 ตี-สี่
  ตี 5 ตี 5 ตี-ห้า
  6 โมง 6 โมง หก-โมง
  7 โมง 7 โมง เจด-โมง
  8 โมง 8 โมง แปด-โมง
  9 โมง 9 โมง เก้า-โมง
  10 โมง 10 โมง สิบ-โมง
  11 โมง 11 โมง สิบ-เอด-โมง
  12.00 น. เที่ยง 12.00 น. / เที่ยง สิบ-สอง-นา-ฬิ-กา / เที่ยง
         
  เวลาช่วงบ่าย (PM)    
  13.00 น. บ่ายโมง บ่าย-โมง
  14.00 น. บ่ายสอง บ่าย-สอง
  15.00 น. บ่ายสาม บ่าย-สาม
  16.00 น บ่ายสี่ บ่าย-สี่
  17.00 น ห้าโมงเย็น ห้า-โมง-เยน
  18.00 น. หกโมงเย็น หก-โมง-เยน
  19.00 น. หนึ่งทุ่ม หนึ่ง-ทุ่ม
  20.00 น. สองทุ่ม สอง-ทุ่ม
  21.00 น. สามทุ่ม สาม-ทุ่ม
  22.00 น. สี่ทุ่ม สี่-ทุ่ม
  23.00 น. ห้าทุ่ม ห้า-ทุ่ม
  24.00 น. เที่ยงคืน เที่ยง-คืน