51
         
    คำศัพท์ คำอ่าน เสียง
  สวัสดี สวัสดี สะ-หวัด-ดี
  ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบ-คุน
  สบายดีไหม สบายดีไหม สะ-บาย-ดี-ไหม
  ยินดีที่ได้รู้จัก ยินดีที่ได้รู้จัก ยิน-ดี-ที่-ได้-รู้-จัก
  พบกันใหม่ พบกันใหม่ พบ-กัน-ใหม่
  ลาก่อน ลาก่อน ลา-ก่อน
  นอนหลับฝันดี นอนหลับฝันดี นอน-หลับ-ฝัน-ดี
  เชิญ เชิญ เชิน
  ใช่ ใช่ ใช่
  ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่-ใช่
  อากาศดีจัง อากาศดีจัง อา-กาด-ดี-จัง
  อากาศร้อนมาก อากาศร้อนมาก อา-กาด-ร้อน-มาก
  อากาศหนาวมาก อากาศร้อนมาก อา-กาด-หนาว-มาก
  ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ไม่-เปน-ไร
  ขอโทษ ขอโทษ ขอ-โทด