รายชื่อผู้โชคดี
Keerati Srimee 08544415xx
Krittaporn Srithong 08190007xx
Niramon Laotapawat 08192468xx
opas prinyawat 08992791xx
Pimjitta Suwapornsil 08564995xx
sunisa santeng 08789491xx
suvimol limpraphasirikun 08172063xx
Thanapat Tapaothong 08950884xx
Watchara Achewaamornphan 08112312xx
Weerutai Pianpituks 08835388xx
ขณิษฐา พรพุทธประเสริฐ 08924369xx
เฉลิมชาติ พรพุทธประเสริฐ 08799334xx
ชนุกาญจน์ พิมพ์วาปี 08722583xx
ณัฏฐิกา กิตติโสภณพันธุ์ 08999313xx
นวพล มนัสบุญเพิ่มพูล 08194192xx
เนตรชนก เดิมศรีภูมิ 08543688xx
ปัญญา ชำนาญ 08989079xx
ภิชญาภา จินณะดิลก 08723996xx
เยาวพิณ แจ่มนิยม 08951982xx
สมชาย ชินวงศานนท์ 08525531xx


ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
ติดต่อขอรับรางวัลด้วยตนเอง ณ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 414 อาคารอินทัช ชั้น 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ติดต่อคุณกุ้ง ภายในวันที่ 25 เมษายน 55 ตั้งแต่เวลา 9.00 -17.00 น. (จ.- ศ.) หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ