AIS 005 บริการโทรต่างประเทศคุณภาพพรีเมี่ยม เริ่มต้นเพียงนาทีละ 9 บาท ให้ทุกการสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพเสียงคมชัดใส
โทรติดไว ครอบคลุมกว่า 240 ปลายทางทั่วโลก
เอไอเอ็น เป็นผู้ให้บริการโทรทางไกลต่างประเทศรายใหม่ของประเทศ ภายใต้ใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Line Green
เอไอเอ็น ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน พุทธศักราช 2548 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยุติธรรม มุ่งหวังที่จะสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ สังคมไทย ผู้ถือหุ้น และพนักงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม
ปัจจุบันกระแสโลกาภิวัฒน์ ก่อให้เกิดความต้องการในการติดต่อระหว่างประเทศ การสื่อสารเป็นสิ่งเร้าที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการการสร้างความต้องการในตลาดแรงงาน การจ้างงาน การกระจายรายได้ไปยังชุมชน การเพิ่มรายได้ของรัฐ หรือการควบคุมต้นทุน ของอุตสาหกรรม ในชีวิตประจำวันการสื่อสารสร้างความผูกพันจากการปฏิสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนผสมผสาน และวิวัฒนาการของวัฒนธรรม ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนในพื้นที่ห่างไกลกัน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การสื่อสารที่ใช้งานง่ายมีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการ ย่อมช่วยให้เกิดความสะดวก และคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ หรือการใช้ชีวิต ประจำวัน เอไอเอ็น มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการตามมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยี และการรวมตัวของเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการรวมตัวของระบบ โทรศัพท์พื้นฐาน และระบบโทรศัพท์ไร้สาย
เอไอเอ็น มีความมั่นใจว่าบริการที่เรานำสู่ผู้ใช้บริการ จะเป็นบริการที่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ มีคุณภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ
“ เอไอเอ็น เชื่อมคนไทยทั่วประเทศกับคนทั่วโลก ”
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
นโยบาย และหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน และการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด มีนโยบายในการแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศของบริษัทฯ รวมไปถึงผู้ที่ ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย บนพื้นฐานของความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการ ให้บริการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของการให้บริการเครือข่าย คุณภาพของการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ที่จะได้รับความสะดวก และมีความ พึงพอใจในการใช้บริการของบริษัทฯ
Download PDF
มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว
เพื่อการให้บริการกับผู้ใช้บริการของบริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด มีหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกัน โดยทางโทรคมนาคมของผู้ใช้บริการ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ
Download PDF
บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด
408/127 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 29
สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย

Contact Mobile
02-271-9005
Contact Mail
ชื่อ - นามสกุล:
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
หมวดเรื่อง :
- กรุณาเลือก -
รายละเอียด :
บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด
มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศของบริษัทฯ รวมไปถึง ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ การให้บริการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียนที่บริษัทได้แจ้งต่อ กทช.
Line Green
คุณสามารถแจ้งให้เราทราบโดยการส่งหลักฐานที่กำหนด พร้อมกรอกแบบฟอร์มคำร้องเรียน และจัดส่งผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
 • ติดต่อด้วยตนเองที่
  บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด
  408/127 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 29 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ 10400
 • ทางไปรษณีย์
  บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด
  ตู้ ปณ. 446 ปณจ. สามเสนใน กรุงเทพ 10400
 • ทางโทรสาร
  หมายเลข 02-278-7027
  หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม complaintcenter@ain.co.th
หลักฐานที่กำหนด
 • ชื่อ สกุล และที่อยู่ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ร้องเรียน
 • เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน (ถ้ามี)
Download
กรุณากรอกข้อความให้สมบูรณ์ทุกช่อง เมื่อบริษัท AIN ได้รับคำร้องเรียนของคุณ เราจะแจ้งกลับเพื่อยืนยันการได้รับเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์